Tác giả: nguyennghiathinh

Công Ty TNHH Dầu Khí Tân Việt Sơn Công Bố Chủ Tịch HĐQT

Bổ Nhiệm Chủ Tịch HĐQT Và Tổng Giám Đốc Mới Tại Công Ty TNHH Dầu Khí Tân Việt SơnBổ Nhiệm Chủ Tịch HĐQT Và Tổng Giám Đốc Mới Tại Công Ty TNHH Dầu Khí Tân Việt Sơn

Một bước tiến quan trọng khi Công ty TNHH Dầu Khí Tân Việt Sơn vừa tiến hành bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc mới.